دبیرستان غیر دولتی دخترانه جوادالائمه (دوره اول)ناحیه 2 یزد
 
   
کادر اداری و اجرایی
 
 الهه ملازینلی                         مسئول امور عمومی
 
 
 نجمه السادات حسینی راد         مسئول پایه هفتم
 
 
 بتول اولیاء                           مسئول پایه هشتم

 طاهره سفید                          مسئول پایه نهم

 الهام دهقان                          مسئول پرورشی
 
 
 منصوره آقاباقری                   مسئول فناوری
 
 
 
 سرور رفعتی نیا                     مشاور

 فرشته سید حسنی                  مشاور

 شب افروز خاکزاد                  کتابدار